Navgrah Shanti

Navgrah                                                    Shanti-Mantra
.
Planet(Grah)
Beej mantra
.
Sun(Surya)
Om Ghrinih Suryaya namaha (7000)
 
 
Moon
Om Som somaya namaha (11,000)
 
 
Mars(Mangal)
Om Am angarkaya namaha (10,000)
 
 
Mercury(Budh)
Om Bhom Budhaya namaha (9000)
 
 
Jupiter(Guru)
Om Brhom Brhaspate namaha (19,000)
 
 
Venus(Shukra)
Om Sum Sukrayanamaha (16,000)
 
 
Saturn(Shani)
Om Sam Sanischaraya namaha (23,000)
 
 
Rahu
Om Ram rahave namaha (18,000)
 
 
Ketu
Om Kem Ketave namaha(17,000)
Jap For Pandit ji 
Plz Contact:- 7835849458